قیمت ارز آزاد در تاریخ 27 تیر 1401/ دلار ۲۷ هزار و ۹۰۸ تومان است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قیمت ارز آزاد در تاریخ 27 تیر 1401/ دلار ۲۷ هزار و ۹۰۸ تومان است

نرخ ارز آزاد در ۲ تیر ۱۴۰۱/دلار ۲۷ هزار و ۷۲۰ تومان است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نرخ ارز آزاد در ۲ تیر ۱۴۰۱/دلار ۲۷ هزار و ۷۲۰ تومان است

قیمت ارز در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱/ دلار ۲۵ هزار و ۶۴۱ تومان است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قیمت ارز در ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱/ دلار ۲۵ هزار و ۶۴۱ تومان است

قیمت ارز در ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱؛ دلار ۲۵ هزار و ۷۰۸ تومان است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قیمت ارز در ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱؛ دلار ۲۵ هزار و ۷۰۸ تومان است

قیمت ارز در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱/ نرخ دلار تغییر نکرد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قیمت ارز در ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱/ نرخ دلار تغییر نکرد

نرخ ارز در بازار آزاد ۲۹ فروردین ۱۴۰۱؛ دلار ۲۵ هزار و ۴۳۶ تومان است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نرخ ارز در بازار آزاد ۲۹ فروردین ۱۴۰۱؛ دلار ۲۵ هزار و ۴۳۶ تومان است

نرخ ارز در بازار آزاد ۱۹ اسفند ۱۴۰۰/ دلار ۲۴ هزار و ۴۲۸ تومان است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نرخ ارز در بازار آزاد ۱۹ اسفند ۱۴۰۰/ دلار ۲۴ هزار و ۴۲۸ تومان است

رخ ارز در بازار آزاد ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ / دلار ۲۵ هزار و ۲۳۲ تومان است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

رخ ارز در بازار آزاد ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ / دلار ۲۵ هزار و ۲۳۲ تومان است

نرخ ارز در بازار آزاد ۲۰ بهمن ۱۴۰۰؛ دلار ۲۴ هزار و ۵۹۶ تومان است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نرخ ارز در بازار آزاد ۲۰ بهمن ۱۴۰۰؛ دلار ۲۴ هزار و ۵۹۶ تومان است

نرخ ارز در بازار آزاد ۱۱ دی ۱۴۰۰؛ ثبات نرخ ارز در بازار
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نرخ ارز در بازار آزاد ۱۱ دی ۱۴۰۰؛ ثبات نرخ ارز در بازار

نرخ ارز در بازار آزاد ۱۸ آذر ۱۴۰۰؛ دلار ۲۷ هزار و ۷۶۷ تومان است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نرخ ارز در بازار آزاد ۱۸ آذر ۱۴۰۰؛ دلار ۲۷ هزار و ۷۶۷ تومان است

نرخ ارز در بازار آزاد ۸ آذر ۱۴۰۰؛ دلار ۲۷ هزار و ۴۶۰ تومان است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نرخ ارز در بازار آزاد ۸ آذر ۱۴۰۰؛ دلار ۲۷ هزار و ۴۶۰ تومان است

نرخ ارز در بازار آزاد ۱۹ آبان ۱۴۰۰/ روند صعودی نرخ ارز ادامه دارد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نرخ ارز در بازار آزاد ۱۹ آبان ۱۴۰۰/ روند صعودی نرخ ارز ادامه دارد

نرخ ارز در بازار آزاد ۲۳ مهر ۱۴۰۰/ دلار ۲۶ هزار و ۵۲۶ تومان است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نرخ ارز در بازار آزاد ۲۳ مهر ۱۴۰۰/ دلار ۲۶ هزار و ۵۲۶ تومان است

نرخ ارز در بازار آزاد ۲۸ مرداد ۱۴۰۰؛/ ثبات نرخ ارز ادامه دارد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نرخ ارز در بازار آزاد ۲۸ مرداد ۱۴۰۰؛/ ثبات نرخ ارز ادامه دارد

قیمت ارز دولتی ۲۰ مرداد ۱۴۰۰/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قیمت ارز دولتی ۲۰ مرداد ۱۴۰۰/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد

قیمت ارز دولتی ۱۹ مرداد ۱۴۰۰/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قیمت ارز دولتی ۱۹ مرداد ۱۴۰۰/ نرخ ۴۷ ارز عمده اعلام شد

نرخ ارز در بازار آزاد ۱۵ مرداد ۱۴۰۰/ دلار ۲۵ هزار و ۲۵۵ تومان است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نرخ ارز در بازار آزاد ۱۵ مرداد ۱۴۰۰/ دلار ۲۵ هزار و ۲۵۵ تومان است

نرخ ارز آزاد در ۶ مرداد/ روند صعودی نرخ ارز در بازار
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نرخ ارز آزاد در ۶ مرداد/ روند صعودی نرخ ارز در بازار

قیمت ارز آزاد در ۲۵ تیر/ دلار ۲۴ هزار و ۲۶۰ تومان است
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

قیمت ارز آزاد در ۲۵ تیر/ دلار ۲۴ هزار و ۲۶۰ تومان است