لایحه مدیریت تعارض منافع از جمله لوایح مقابله با فساد است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

لایحه مدیریت تعارض منافع از جمله لوایح مقابله با فساد است

اهتمام جدی به «مدیریت تعارض منافع» موجب فسادزدایی می‌شود
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

اهتمام جدی به «مدیریت تعارض منافع» موجب فسادزدایی می‌شود

حسین پور: منافع ملی باید اولویت تمام مسئولان باشد نه منافع شخصی
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

حسین پور: منافع ملی باید اولویت تمام مسئولان باشد نه منافع شخصی

مقدم: همانند مبارزه با فساد اجرای لایحه تعارض منافع واجب است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

مقدم: همانند مبارزه با فساد اجرای لایحه تعارض منافع واجب است

رشیدی کوچی: باید با نگاه حقانیت و عدالت در رویارویی با تعارض منافع حرکت کنیم
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

رشیدی کوچی: باید با نگاه حقانیت و عدالت در رویارویی با تعارض منافع حرکت کنیم

طرح «مدیریت تعارض منافع» کلی و شعارگونه است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

طرح «مدیریت تعارض منافع» کلی و شعارگونه است

ویس کرمی: در بحث تعارض منافع فقط نباید به دولت نگاه کرد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

ویس کرمی: در بحث تعارض منافع فقط نباید به دولت نگاه کرد