لایحه مدیریت تعارض منافع از جمله لوایح مقابله با فساد است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

لایحه مدیریت تعارض منافع از جمله لوایح مقابله با فساد است

اهتمام جدی به «مدیریت تعارض منافع» موجب فسادزدایی می‌شود
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

اهتمام جدی به «مدیریت تعارض منافع» موجب فسادزدایی می‌شود

حسین پور: منافع ملی باید اولویت تمام مسئولان باشد نه منافع شخصی
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

حسین پور: منافع ملی باید اولویت تمام مسئولان باشد نه منافع شخصی

صادقی: قانون مدیریت تعارض منافع می تواند با فساد مقابله کند
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

صادقی: قانون مدیریت تعارض منافع می تواند با فساد مقابله کند

ندیمی: لایحه تعارض منافع شبهه‌ها را برطرف می‌کند
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

ندیمی: لایحه تعارض منافع شبهه‌ها را برطرف می‌کند

ندیمی: لایحه تعارض منافع شبه‌ها را بر طرف می‌کند
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

ندیمی: لایحه تعارض منافع شبه‌ها را بر طرف می‌کند

مقدم: همانند مبارزه با فساد اجرای لایحه تعارض منافع واجب است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

مقدم: همانند مبارزه با فساد اجرای لایحه تعارض منافع واجب است

طرح «مدیریت تعارض منافع» کلی و شعارگونه است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

طرح «مدیریت تعارض منافع» کلی و شعارگونه است

حجتی: لایحه مدیریت تعارض منافع در اجرا موفق نخواهد بود
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

حجتی: لایحه مدیریت تعارض منافع در اجرا موفق نخواهد بود

ویس کرمی: در بحث تعارض منافع فقط نباید به دولت نگاه کرد
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

ویس کرمی: در بحث تعارض منافع فقط نباید به دولت نگاه کرد

تاثیرات لایحه مدیریت تعارض منافع  در مبارزه با فساد چیست؟
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

تاثیرات لایحه مدیریت تعارض منافع در مبارزه با فساد چیست؟

نقاشان: برای مدیریت تعارض منافع طرح مجلس و لایحه دولت ادغام شود
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

نقاشان: برای مدیریت تعارض منافع طرح مجلس و لایحه دولت ادغام شود

نقره کار: حکمرانی فساد ستیز مرهون مدیریت تعارض منافع است
اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی ">اخبار جدید سیاسی

نقره کار: حکمرانی فساد ستیز مرهون مدیریت تعارض منافع است