آخرین اخبار لعیا جنیدی - اخبار جدید

لعیا جنیدی

معلمان می‌توانند مروجان مبانی حقوق شهروندی در سطح جامعه باشند

معلمان می‌توانند مروجان مبانی حقوق شهروندی در سطح جامعه باشند

رونمایی از یک لایحه و یک کتاب در زمینه قانون نویسی و هنجارگذاری حقوقی

رونمایی از یک لایحه و یک کتاب در زمینه قانون نویسی و هنجارگذاری حقوقی

امیدوارم با همکاری مجلس لوایح بنیادین دولت به سرانجام برسد

امیدوارم با همکاری مجلس لوایح بنیادین دولت به سرانجام برسد