آخرین اخبار لهستان - اخبار جدید

لهستان

لوکاشنکو فایل گفتگوی مقامهای لهستان – آلمان درباره ناوالنی را تحویل روسیه داده است

لوکاشنکو فایل گفتگوی مقامهای لهستان – آلمان درباره ناوالنی را تحویل روسیه داده است