اخبار جدید لوله‌گذاری خط انتقال گاز تاپی در افغانستان