اخبار جدید لیست استانها و شهرهای دارای ظرفیت ثبت نام در فاز هفتم طرح نهضت ملی مسکن