حیوانات

کشاورز عصبانی با اسلحه مار پیتون غول پیکر را کشت!