آخرین اخبار مالیات بر خانه های خالی - اخبار جدید

مالیات بر خانه های خالی

طرح مالیات بر خانه‌های خالی، دوباره در مسیر شورای نگهبان قرار گرفت

طرح مالیات بر خانه‌های خالی، دوباره در مسیر شورای نگهبان قرار گرفت

ایرادات شورای نگهبان به «مالیات بر خانه‌های خالی» اساسی نیست

ایرادات شورای نگهبان به «مالیات بر خانه‌های خالی» اساسی نیست

جزئیات ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی

جزئیات ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر خانه‌های خالی