اخبار برگزیده , اخبار جدید اجتماعی و حوادث

برای پرداخت خسارت به قربانیان متروپل، اموال عبدالباقی را فروختیم