آخرین اخبار مجتبی یزدانی - اخبار جدید

مجتبی یزدانی

جانمایی و احداث ۲۸ پد بالگرد جدید در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران

جانمایی و احداث ۲۸ پد بالگرد جدید در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران

رونمایی از داشبورد مدیریتی حوزه خدمات شهری شهرداری تهران 

رونمایی از داشبورد مدیریتی حوزه خدمات شهری شهرداری تهران