اخبار جدید مجری طرح نیروگاه‌های سیکل ترکیبی شرکت برق حرارتی