آخرین اخبار مجلس دهم - اخبار جدید

مجلس دهم

سند «اصلاح نظام حقوقی کشور» تاثیری در ساختار حقوقی کشور ندارد

سند «اصلاح نظام حقوقی کشور» تاثیری در ساختار حقوقی کشور ندارد

رئیس جمهور و وزیران تکلیفی برای ارائه گزارش سالانه ندارند

رئیس جمهور و وزیران تکلیفی برای ارائه گزارش سالانه ندارند

گزارش سالانه رئیس جمهور و وزرا به مجلس؛ یک وظیفه اختیاری

گزارش سالانه رئیس جمهور و وزرا به مجلس؛ یک وظیفه اختیاری

وطیفه هیئت عالی حل اختلاف قوا انطباق مصوبات با قانون اساسی نیست

وطیفه هیئت عالی حل اختلاف قوا انطباق مصوبات با قانون اساسی نیست