اخبار جدید مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه «حقوق بشری» علیه ایران تصویب کرد