آمار کرونا یزد ۱۷ شهریور؛ ۵ فوتی و ۲۸۱ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا یزد ۱۷ شهریور؛ ۵ فوتی و ۲۸۱ ابتلای جدید

آمار کرونا یزد ۹ شهریور؛ ۲ فوتی و ۳۶۱ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا یزد ۹ شهریور؛ ۲ فوتی و ۳۶۱ ابتلای جدید

آمار کرونا یزد ۱۶ مرداد؛ ۱۰ فوتی و ۵۵۰ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا یزد ۱۶ مرداد؛ ۱۰ فوتی و ۵۵۰ ابتلای جدید

آمار کرونا یزد ۶ مرداد؛ ۸ فوتی و ۹۰۴ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا یزد ۶ مرداد؛ ۸ فوتی و ۹۰۴ ابتلای جدید

آمار کرونا یزد ۲۹ تیر؛ ۳ فوتی و ۷۲۰ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا یزد ۲۹ تیر؛ ۳ فوتی و ۷۲۰ ابتلای جدید

آمار کرونا یزد ۲۳ تیر؛ ۹ فوتی و ۷۳۲ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا یزد ۲۳ تیر؛ ۹ فوتی و ۷۳۲ ابتلای جدید

آمار کرونا یزد ۸ تیر؛ ۶ فوتی و ۴۸۵ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا یزد ۸ تیر؛ ۶ فوتی و ۴۸۵ ابتلای جدید

آمار کرونا یزد ۷ تیر؛ ۲ فوتی و ۴۷۹ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا یزد ۷ تیر؛ ۲ فوتی و ۴۷۹ ابتلای جدید

آمار کرونا یزد ۶ تیر؛ ۵ فوتی و ۲۵۶ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا یزد ۶ تیر؛ ۵ فوتی و ۲۵۶ ابتلای جدید

آمار کرونا یزد ۲ تیر؛ ۶ فوتی و ۴۳۱ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا یزد ۲ تیر؛ ۶ فوتی و ۴۳۱ ابتلای جدید

آمار کرونا یزد ۲۹ خرداد؛ بدون فوتی و ۱۱۱ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا یزد ۲۹ خرداد؛ بدون فوتی و ۱۱۱ ابتلای جدید

آمار کرونا یزد ۱۶ خرداد؛ ۴ فوتی و ۱۸۱ ابتلای جدید
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

آمار کرونا یزد ۱۶ خرداد؛ ۴ فوتی و ۱۸۱ ابتلای جدید