اخبار جدید فرهنگی

سازمان سینمایی برای بیش از ۲۵۰۰ سینماگر هدیه معیشتی در نظر گرفته است