اخبار جدید مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی