اخبار جدید مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر