بانک اطلاعاتی فضاهای زیر سطحی مدیریت شهری پایتخت تهیه می‌شود
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

بانک اطلاعاتی فضاهای زیر سطحی مدیریت شهری پایتخت تهیه می‌شود

چهار منطقه تهران در برابر زلزله آسیب پذیرتر هستند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

چهار منطقه تهران در برابر زلزله آسیب پذیرتر هستند

مناطق برتر در مدیریت بحران معرفی شدند
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مناطق برتر در مدیریت بحران معرفی شدند

مقابله با بحران های بزرگ نیازمند ابزار پژوهشی است
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مقابله با بحران های بزرگ نیازمند ابزار پژوهشی است

تشکیل نخستین کمیته نظام پیشنهادات مدیریت بحران تهران
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

تشکیل نخستین کمیته نظام پیشنهادات مدیریت بحران تهران

ظرفیت سازی نهادی و نیروی انسانی از طریق آموزش
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ظرفیت سازی نهادی و نیروی انسانی از طریق آموزش

آخرین خبرها از طوفان ۸۵ کیلومتری در مازندران
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

آخرین خبرها از طوفان ۸۵ کیلومتری در مازندران

ارتقای ضوابط ایمنی در کارگاه های ساخت خطوط مترو
اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث ">اخبار جدید اجتماعی و حوادث

ارتقای ضوابط ایمنی در کارگاه های ساخت خطوط مترو