اخبار جدید مدیر فنی اسبق شرکت ملی منطق نفت‌خیز جنوب