اخبار جدید مذاکرات

آمریکا و ایران این هفته در دوحه مذاکرات غیرمستقیم خواهند داشت

آمریکا و ایران این هفته در دوحه مذاکرات غیرمستقیم خواهند داشت