اخبار جدید مستاجر

خبر عالی برای مستاجرها / کوتاه شدن دست صاحبخانه از حکم تخلیه!

خبر عالی برای مستاجرها / کوتاه شدن دست صاحبخانه از حکم تخلیه!