اخبار جدید مشکلات توسعه نفتی ایران در نقد کتاب «نفحات نفت»