اخبار جدید معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور