اخبار جدید معاون مدیرکل امور روستایی و شوراهای استان کرمان