اخبار جدید معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد