اخبار جدید بین الملل

نقش آمریکا در هرگونه حمله رژیم اسرائیل علیه مقاومت فلسطین