اخبار جدید ملک

فرصت ۴۵ روزه مالکان خانه های خالی برای فرار از مالیات سنگین/ نصف اجاره ماهانه به عنوان مالیات دریافت می‌شود

فرصت ۴۵ روزه مالکان خانه های خالی برای فرار از مالیات سنگین/ نصف اجاره ماهانه به عنوان مالیات دریافت می‌شود