اخبار جدید ممنوعیت صدور مجوز شکار برای اتباع آمریکایی