اخبار جدید سیاسی

قیمت کود تا پایان آذرماه افزایشی نخواهد داشت/پرداخت مطالبات گندم کاران شروع شده است