اخبار جدید مناطق محروم

حاجی بابایی: تهیه تبلت برای دانش آموزان مناطق محروم باید در اولویت بودجه ۱۴۰۰ قرار گیرد

حاجی بابایی: تهیه تبلت برای دانش آموزان مناطق محروم باید در اولویت بودجه ۱۴۰۰ قرار گیرد