اخبار جدید گوناگون

بیش از سه هزار نفر مهاجر افغان از ایران خارج شدند