اخبار جدید مهدی پاکدل و هادی کاظمی در دوران کرونا!