اخبار جدید نبود آگاهی و فرهنگ گفتگو عامل افزایش خشونت ها