اخبار جدید سیاسی

مایوس شدن دشمنان با حضور بی نظیر مردم در انتخاب