اخبار جدید نخستین سفر استانی رییس‌جمهوری و پیگیری‌ رهاورد آن برای خوزستان