افزایش نرخ رسمی پوند، یورو و ۱۹ ارز دیگر
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

افزایش نرخ رسمی پوند، یورو و ۱۹ ارز دیگر

نرخ رسمی ۱۸ ارز افزایش یافت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نرخ رسمی ۱۸ ارز افزایش یافت

افزایش نرخ رسمی ۱۶ ارز+ جدول
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

افزایش نرخ رسمی ۱۶ ارز+ جدول

نرخ رسمی یورو و ۱۹ ارز کاهش یافت 
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نرخ رسمی یورو و ۱۹ ارز کاهش یافت 

کاهش نرخ رسمی 25 ارز بین بانکی
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

کاهش نرخ رسمی 25 ارز بین بانکی

نرخ یورو و ۲۳ ارز رسمی افزایش یافت 
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نرخ یورو و ۲۳ ارز رسمی افزایش یافت 

نرخ ارز بین بانکی در 23 تیرماه /روند صعودی 15 ارز
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نرخ ارز بین بانکی در 23 تیرماه /روند صعودی 15 ارز

نرخ رسمی ۲۳ ارز کاهش یافت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نرخ رسمی ۲۳ ارز کاهش یافت

نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش یافت
اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی ">اخبار جدید اقتصادی

نرخ رسمی ۲۴ ارز کاهش یافت