مجازات مرگ برای مردی که همسرش را زیر مشت و لگد کشت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مجازات مرگ برای مردی که همسرش را زیر مشت و لگد کشت

مجازات مرگ برای قتل همسر مقابل چشم فرزندان
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مجازات مرگ برای قتل همسر مقابل چشم فرزندان

چوبه دار برای مرد بدبین که همسرش را کشت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

چوبه دار برای مرد بدبین که همسرش را کشت

قتل همسر با ضربات چاقو
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

قتل همسر با ضربات چاقو

نجات از چوبه دار 11 سال بعد از قتل همسر مقابل دادگاه خانواده
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

نجات از چوبه دار 11 سال بعد از قتل همسر مقابل دادگاه خانواده

زنم را کشتم چون به او شک داشتم
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

زنم را کشتم چون به او شک داشتم

پدرزنم کمک مالی نکرد؛ همسرم را کشتم
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

پدرزنم کمک مالی نکرد؛ همسرم را کشتم

۳ سال زندان برای پیرمردی که زنش را با تابه کشت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

۳ سال زندان برای پیرمردی که زنش را با تابه کشت

مردی زنش را از پنجره پرت کرد و کشت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مردی زنش را از پنجره پرت کرد و کشت

مجازات مرگ برای مردی که دختر و همسرش را کشت
اخبار جدید اجتماعی و حوادث

مجازات مرگ برای مردی که دختر و همسرش را کشت

top