اخبار جدید واشنگتن: توافق با ایران نه قطعی و نه نزدیک است