اخبار جدید واکسیناسیون دانشجویان دانشگاه صنعتی ارومیه