اخبار جدید واکنش انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند به واکسن کرونا