اخبار جدید واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی