محمد برابر عیسی؛ وزیر برای ابراهیم
اخبار جدید فناوری

محمد برابر عیسی؛ وزیر برای ابراهیم

محمدحسن انتظاری گزینه احتمالی وزارت ICT کیست؟
اخبار جدید فناوری

محمدحسن انتظاری گزینه احتمالی وزارت ICT کیست؟

طرح صیانت بسیاری از اختیارات وزیر ارتباطات آینده را خواهد گرفت
اخبار جدید فناوری

طرح صیانت بسیاری از اختیارات وزیر ارتباطات آینده را خواهد گرفت

در مخالفت با طرح صیانت همه با هم، هم‌نظر هستند
اخبار جدید گوناگون

در مخالفت با طرح صیانت همه با هم، هم‌نظر هستند

ابراهیم محمودزاده گزینه احتمالی وزارت ICT کیست؟
اخبار جدید فناوری

ابراهیم محمودزاده گزینه احتمالی وزارت ICT کیست؟

وزیر ICT دولت سیزدهم زیرساخت‌ها را توسعه دهد
اخبار جدید فناوری

وزیر ICT دولت سیزدهم زیرساخت‌ها را توسعه دهد

وزیر ICT دولت سیزدهم باید نگاه توسعه‌ای داشته باشد
اخبار جدید فناوری

وزیر ICT دولت سیزدهم باید نگاه توسعه‌ای داشته باشد

محمد صاحبکار گزینه احتمالی وزارت ICT کیست؟
اخبار جدید فناوری

محمد صاحبکار گزینه احتمالی وزارت ICT کیست؟

مهدی اخوان بهابادی گزینه احتمالی وزارت ICT کیست؟
اخبار جدید فناوری

مهدی اخوان بهابادی گزینه احتمالی وزارت ICT کیست؟

محمدحسن نامی؛ چهارمین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
اخبار جدید فناوری

محمدحسن نامی؛ چهارمین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

top