اخبار جدید وزارت صنعت

شورای هماهنگی اقتصادی مسئولیت تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت محول کرد

شورای هماهنگی اقتصادی مسئولیت تنظیم بازار خودرو را به وزارت صمت محول کرد