اخبار جدید وضعیت بورس در نیمه دوم سال 1400 چگونه خواهد بود؟