اخبار جدید وضعیت مدیریت خشکسالی در مناطق حفاظت شده استان اصفهان