اخبار جدید پارک ملی علوم، فناوری های نرم و صنایع فرهنگی