اخبار جدید پرستار

۵۲۷ خدمت پرستاری به دلایل نامعلوم اجرایی نشده است

۵۲۷ خدمت پرستاری به دلایل نامعلوم اجرایی نشده است

تسهیل جذب پرستار، بهیار و بهداد و اصلاح پرداختی این نیروها

تسهیل جذب پرستار، بهیار و بهداد و اصلاح پرداختی این نیروها

حیوان آزاری که با موتور از روی یک سگ رد می شد دستگیر شد/او لایق بدترین مجازات است!+فیلم دلخراش18+

حیوان آزاری که با موتور از روی یک سگ رد می شد دستگیر شد/او لایق بدترین مجازات است!+فیلم دلخراش18+