اخبار جدید پرویز رییسی مدیر کل تعاون روستایی استان کرمان