اخبار جدید پریناز ایزدیار در نمایی از فیلم سه کام حبس